Рехабилитационен кабинет Оранжерия Трудотерепавтичен кабинет Логопедичен кабинет Психологичен кабинет Малка кухня Сензорна зала
За контакти:
Дневен център за деца и младежи с умствени увреждания гр. Монтана ул.”Александър Батемберг” 38 телефон 096/307 458 Дневен център за възрастни с умствени увреждания гр. Монтана ул.”Александър Батемберг” 38 телефон 096/306 248
Зали и кабинети
Начало Новини Обществени поръчки Контакти
Обществени поръчки
Нашият албум
Публична покана, деловодна информация и технически    изисквания към участниците в поръчката. 
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на лекотоварен автомобил тип “фургон” за нуждите на “Дневен център за стари хора” град Монтана.
Декларация по чл. 47, ал. 1 от Закон за обществените поръчки. 
Декларация по чл. 47, ал. 2 от Закон за обществените поръчки. 
Декларация по чл. 47, ал. 5 от Закон за обществените поръчки. 
Ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка     чрез публична покана. 
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на хранителни продукти за ДВХФУ и ПЖ за ВХФУ с. Г. Вереница”
Публична покана и деловодна информация за участниците в  поръчката. 
Декларация по чл. 47 от Закон за обществените поръчки. 
Ценова оферта за изпълнение на обществена поръчка. 
Административни сведения за участника. 
Договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка за    доставка на хранителни продукти. 
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуга на заведение за приготвяне и доставяне на храна” в две обособени позици: 1. Приготвяне и доставяне на храна за деца в ДЦДМУУ гр. Монтана 2. Приготвяне и доставяне на храна за лица в ДЦВУУ гр. Монтана
Публична покана, деловодна информация и технически    изисквания към участниците в поръчката. 
Техническо задание 
Декларация по чл. 47 ал. 1 от Закон за обществените поръчки 
Оферта по Образец 1 
Декларация по Образец 5 
Ценово предложение по Образец 6 
Проектодоговор 
Обществени поръчки